Antifrau participa a les jornades de treball del projecte ‘Indicadors de Risc de COrrupció en Emergència’ (CO.R.E) organitzades per Transparència Internacional (TI) Portugal a Lisboa

L’objectiu del projecte és desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d’emergència

El cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades d’Antifrau, Bruno González, en una presentació a les jornades de treball
El cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades d’Antifrau, Bruno González, en una presentació a les jornades de treball

28 de juny de 2023. El cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades d’Antifrau, Bruno González, ha participat en dues jornades de treball organitzades a Lisboa per Transparència Internacional (TI) Portugal, en el marc del projecte de recerca finançat per la UE COrruption Risk indicators in Emergency (CO.R.E) els dies 19 i 20 de juny. En aquest projecte participen juntament amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Università degli Studi di Perugia, que el lidera, la Fundació Hallgarten-Franchetti Centro Studi Vila Montesca, la ONG italiana Info.Nodes, i la Universitat de la Ciutat de Dublín.

L’objectiu del projecte és desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d’emergència, basat en l’experiència adquirida en el context extraordinari de la pandèmia. En situacions d’emergència, les normes i regles que regeixen la contractació pública són objecte d’alteracions molt importants, el que determina que els indicadors de risc i d’alerta siguin menys efectius. La contractació d’emergència és irreversible: una vegada adjudicats i executats els contractes les possibilitats d’esmenar irregularitats o de retrotreure pagaments indeguts són minses o inexistents.

El desenvolupament d’un indicador adaptat a aquestes circumstàncies permetrà la detecció precoç dels riscos de corrupció i facilitarà una base objectiva sobre la qual fonamentar l’adopció de mesures anticorrupció, per part de les autoritats, dels periodistes d’investigació i de la ciutadania en general, en el marc de la rendició de comptes del sector públic.

La participació d’Antifrau en el projecte es va concretar l’any 2022, en la 2a línia d’actuacions (Work Package 2), liderada per la UOC sota el títol: Data availability and privacy constraints (Disponibilitat de dades i limitacions per privacitat), que ha culminat amb la formulació d’un document de síntesi titulat CO.R.E Data Principles for Procurement Integrity under Emergency Times (Dades per una Contractació Íntegra – Decàleg de principis del projecte CO.R.E).

S’ha constatat que aquest decàleg de principis es troba en línia amb les manifestacions, previsions i prescripcions de la Comunicació de la Comissió Europea de Contractació pública: Un espai de dades per a la millora de la despesa pública, l’impuls de l’elaboració de polítiques públiques basades en dades i millorar l’accés de les PIMES a les licitacions (2023/C 98 I/01), publicat en el DOUE de 16.03.2023.

En aquestes jornades de treball, per part de la UOC i d’Antifrau s’ha plantejat la conveniència de revisar i actualitzar el document de referència, per incorporar les lliçons i constatacions extretes del desenvolupament de la resta de línies d’actuacions del projecte, i afegir-hi un annex tècnic de recomanacions i consideracions adreçades a la Comissió Europea. La proposta ha estat acceptada per la resta de participants.

La Universitat de Perugia ha presentat a la reunió el paquet d’aplicacions informàtiques que calculen els diferents indicadors simples que integraran l’indicador compost de risc de corrupció, així com els avanços en els treballs de disseny estadístic de l’indicador compost.

La ONG Info.Nodes ha presentat la primera versió del web on es podrà accedir a les dades de contractació emprades per al desenvolupament de l’indicador compost i als valors dels indicadors simples, i de l’indicador compost per a cada ens públic contractant i cada ens privat contractista.

L’equip de la Universitat de la Ciutat de Dublín ha presentat el model de transferència del coneixement i de les eines desenvolupats pel projecte CO.R.E a les diverses instàncies potencialment interessades (entitats públiques o privades anticorrupció, ciutadania, periodistes, etc.), així com una investigació sobre el model de col·laboració universitat-entitats anticorrupció-periodisme que es troba en el cor del projecte CO.R.E.

El projecte està finançat per la Unió Europea en el marc del programa ISFP-2020-AG-CORRUPT.