Antifrau i la Generalitat col·laboraran en l’intercanvi d’informació per a la lluita contra la corrupció en matèria de contractació pública

Antifrau i el Departament d’Economia i Hisenda signen un conveni de col·laboració per vehicular l’accés a la informació de les dades disponibles a les eines de contractació pública electrònica de l’administració catalana i el seu sector públic

Entre aquestes eines es troben el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, signen el conveni de col·laboració. Foto: Departament d’Economia i Hisenda
El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, signen el conveni de col·laboració. Foto: Departament d’Economia i Hisenda

6 d’octubre de 2022. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, han signat aquest matí el Conveni entre ambdues institucions relatiu a l’accés a la informació i a les dades disponibles a les eines de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya. L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu de l’Oficina Antifrau.

Mitjançant aquest conveni, Antifrau tindrà accés a la base de dades de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya (PSCP) i del Registre Públic de Contractes (RPC), per tal de poder aplicar el tractament necessari a tota la informació que hi consta, en virtut de les competències d’Antifrau de prevenció i investigació de possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic. L’accés a la base de dades permetrà generar informes d’acord amb el tractament concret de les dades seleccionades.

L’accés i explotació per part de l’Oficina Antifrau de les dades de les eines mencionades i, eventualment, d’altres eines del Sistema Corporatiu de Contractació Pública Electrònica de la Generalitat de Catalunya, es durà a terme en el marc del mandat, la missió, les funcions i les competències d’Antifrau i sempre per a finalitats inherents al compliment del seu mandat, missió i funcions amb les finalitats següents:

  • L’obtenció de dades i informació pertinent i rellevant per a actuacions d’avaluació prèvia de versemblança i d’investigació d’assumptes concrets i per a actuacions de cooperació amb altres institucions.
  • La detecció proactiva de fets, situacions i actuacions irregulars susceptibles de donar lloc a la incoació d’ofici d’actuacions d’avaluació prèvia de versemblança i d’investigació d’assumptes concrets.
  • La realització dels estudis i anàlisis basats en dades necessaris per al compliment de la funció de prevenció d’Antifrau i per a la formulació de propostes i recomanacions, promoció de bones pràctiques, assessorament, formació i emissió de dictàmens.
  • Qualsevol altra finalitat inherent al mandat, missió i funcions de l’Oficina Antifrau compatibles amb les finalitats pròpies de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Registre Públic de Contractes.

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró. Foto: Oficina Antifrau de Catalunya

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno,
i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró.
Foto: Oficina Antifrau de Catalunya

Antifrau també reportarà a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació les qüestions sobre la qualitat de la informació i de les dades a què accedeixi i que detecti que poden ser susceptibles de recollida o tractament diferent, amb la finalitat última de la millora continua del disseny de les eines d’e-contractació, en benefici de totes les persones que hi accedeixen, també de la pròpia Oficina Antifrau. El conveni també inclou la creació d’una Comissió mixta de seguiment amb representants de les dues institucions que vetllaran pel seu compliment.

Un model integral de contractació pública electrònica

El Departament d’Economia i Hisenda desenvolupa, des de fa anys, una estratègia corporativa de contractació pública electrònica. L’objectiu és assolir un model de contractació electrònica integral per al conjunt de les Administracions públiques catalanes i el seu sector públic. Aquesta estratègia ha donat lloc al Sistema corporatiu de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Sistema es concreta en la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), com a punt únic i complet de difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de Catalunya; les eines de licitació electrònica del Sobre digital, l’Oferta Telemàtica i la Subhasta electrònica; el Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC); la recollida de les dades contractuals en el Registre públic de contractes (RPC), que disposa d’un accés lliure i gratuït per a la ciutadania; el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) per facilitar la participació de les empreses en les licitacions públiques; l'explotació de la informació per a l’avaluació, el seguiment, l’anàlisi, i l'aplicació de polítiques públiques; i el foment de l'ús i la reutilització de la informació pública, mitjançant el nodriment de continguts en matèria de contractació pública del Portal de transparència i del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.