Antifrau farà públiques de manera semestral les actuacions d'investigació closes

Amb aquesta publicació, Antifrau reforça la seva voluntat d’informar a la ciutadania sobre els resultats de les seves actuacions d’investigació

Resum de les actuacions d'investigació closes

15 de desembre de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha clos durant el primer semestre de 2020.

Amb aquest document, Antifrau respon a la seva voluntat de retre comptes a la ciutadania sobre el resultat de les seves investigacions mantenint l’equilibri amb el dret a la privacitat de les persones concernides. En aquestes ressenyes, que es faran de manera semestral, no es fa pública cap informació que faciliti la identificació de persones físiques. Tampoc no s’indica de manera individualitzada el resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones implicades, i com a salvaguarda dels eventuals procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les actuacions esmentades. A més, aquesta síntesi de les investigacions closes es podrà consultar també al web d’Antifrau i també ha aparegut al recentment publicat Butlletí #1 d'Antifrau.

Resum de les actuacions d’investigació closes. Gener-juny 2020

Des que es va posar en funcionament el nou web d’Antifrau, l’any 2018, també es poden consultar les dades de denúncies entrades a Antifrau segmentades per tipus d’organisme, reserva d’identitat, resultat de la denúncia, any, tipologia i denúncies anònimes. A més, també es poden consultar les investigacions segmentades per àmbit, matèria i resolució.

Activitat d’investigació

Procediment d’investigació

L’Oficina Antifrau actua d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut d’una sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública. Després de comprovar la versemblança dels fets, pot dur a terme, entre d’altres, les actuacions següents:

 • Accedir a qualsevol informació que estigui en poder dels òrgans, els organismes públics o les persones físiques o jurídiques, públiques o privades afectats per l’actuació d’investigació.
 • Dur a terme entrevistes personals a tothom que pugui proporcionar informació rellevant per a la investigació o a aquelles persones que, en el desenvolupament de les actuacions en curs, puguin estar implicades de manera individual en fets investigats.
 • Fer visites d’inspecció, sense previ avís, a qualsevol oficina o centre adscrit a un servei públic per efectuar comprovacions in situ i examinar documents, sigui quin sigui el seu suport.

Les actuacions d’investigació es regeixen pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima.

Esquema de la fase d'anàlisi i de la fase d'investigació

Quan pot actuar l’Oficina Antifrau?

L’Oficina Antifrau pot actuar davant presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió de fons públics.

Supòsits en què no pot actuar l’Oficina Antifrau

L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya. L’Oficina Antifrau no té atribuïdes competències fora de l’àmbit territorial de Catalunya.

 • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, que es donen entre empreses i particulars, o en els assumptes de naturalesa privada que deriven del comerç i el consum.
 • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal ni a la policia judicial, ni pot dur a terme actuacions indagatòries sobre fets que siguin ja objecte d’investigacions.

En quins sectors pot actuar?

L’Oficina Antifrau pot actuar en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya:

 • L’Administració de la Generalitat, els seus organismes, entitats vinculades i empreses públiques que en depenen.
 • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i resta d’entitats i organismes integrants de l’Administració local.
 • El Parlament de Catalunya pel que fa a l’activitat administrativa i a la gestió patrimonial.
 • Els ens estatutaris i les autoritats independents.
 • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
 • Les empreses públiques.
 • Els consorcis.
 • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
 • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.