Antifrau crea una guia interactiva perquè les institucions públiques puguin gestionar els seus riscos en la contractació

Amb aquesta guia es podran gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública i permetrà a cada institució determinar el seu grau de vulnerabilitat

I, dissenyar i implementar les mesures preventives més adients, així com preveure la resposta més eficaç si el risc es materialitza

Antifrau presenta la guia interactiva per gestionar els riscos en la contractació pública
Antifrau presenta la guia interactiva per gestionar els riscos en la contractació

11 de maig de 2020. L’Oficina Antifrau crea una guia interactiva perquè les institucions públiques puguin fer una anàlisi dels seus propis riscos per a la integritat en la contractació pública, determinar el seu grau de vulnerabilitat i dissenyar i implementar les mesures preventives més adients, així com preveure la resposta més eficaç si el risc es materialitza.

Aquesta guia és, en part, resultat de la diagnosi duta a terme per l'Oficina Antifrau en el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública. Un projecte que neix a partir de les directrius de treball que l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya el desembre del 2016 i que, actualment, està en la seva fase final. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

Antifrau considera que és necessari fer una gestió preventiva dels riscos per a la integritat en la contractació pública, ja que no fer-ho pot abocar a les institucions públiques directament a haver de reaccionar enfront de les conseqüències que generarà el risc si s’arriba a materialitzar. Treballar preventivament sobre els riscos propis de la institució, l’enforteix per al futur; treballar a partir de la contingència només mitiga els efectes de les irregularitats, el frau i la corrupció.

La finalitat de gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública d’una institució és garantir que els recursos i la capacitat de decisió s’empren per al «compliment i realització dels fins institucionals», prioritzant l’interès públic sobre els interessos privats.

En la situació actual, des de l’Oficina Antifrau es considera que encara és més rellevant dotar-se d’eines que permetin a les institucions enfortir la seva integritat i facilitar el retiment de comptes vers la ciutadania afavorint així la confiança cap a les institucions públiques.

Guia per a la integritat en la contractació pública

La guia interactiva, que Antifrau posa avui a disposició de totes les institucions públiques de Catalunya, consta de dos blocs de continguts:

 • La identificació de les 12 àrees de risc de la contractació pública i l'anàlisi dels factors de risc més habituals o més greus, resultat de la diagnosi duta a terme per l'Oficina Antifrau en el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública. Per a cadascuna de les àrees de risc, també es realitza l’anàlisi dels factors institucionals que les fan possibles. Aquesta primera és un punt de partida per aquelles institucions públiques que vulguin endegar un procés d’anàlisi dels seus riscos particulars en aquest àmbit.
 • Els passos pràctics a seguir per endegar un procés de gestió de riscos en aquest àmbit. Passes que cal seguir per identificar, analitzar, avaluar, tractar i fer el seguiment dels riscos per a la integritat en la contractació pública.

Un cop aplicats els dos blocs descrits, els ens públics que avaluïn els riscos per a la integritat de la seva contractació podran conèixer quin és el seu grau de vulnerabilitat, així com la naturalesa i dinàmiques dels seus principals riscos.

Això els permetrà:

 1. Establir mesures preventives més precises i adaptades al propi context, per a minimitzar la probabilitat que els riscos apareguin.
 2. Definir les actuacions que permetin minimitzar els efectes negatius quan no s’hagi pogut evitar la materialització dels riscos.
 3. Establir les alertes i els mecanismes de seguiment i control necessaris per a detectar la materialització d’un risc en el termini més breu possible.

Aquesta anàlisi permetrà respondre a les obligacions de l’art. 64.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic i també comportarà altres beneficis per a la institució com ara:

 1. Processos de presa de decisions més eficaços i eficients al llarg de tot els procediment de contractació: el coneixement sobre la naturalesa dels riscos permet obtenir informació més objectivable i fonamentada.
 2. Augment de la capacitat d’anticipar-se de la institució.
 3. Millora de la planificació i assignació dels recursos (humans i materials).
 4. Increment de la motivació dels servidors públics que participen en els procediments de compra pública de la institució, així com una major seguretat.
 5. Major sensibilització de la organització en relació amb els avantatges d’una gestió preventiva dels riscos per a la integritat.
 6. Major eficiència en l’ús dels recursos públics.
 7. Increment de la confiança ciutadana envers a la institució.

Context normatiu sobre la gestió dels riscos en la contractació del sector públic

Al 2017, s’aprova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, on s’imposen noves obligacions en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció, el frau i altres irregularitats als òrgans de contractació (art. 64.1. LCSP).

Prèviament, al març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que preveia tot un seguit de mesures de prevenció de riscos per a la integritat en la contractació pública de tot el sistema institucional que configura la Generalitat (art.159). Un mes abans, al febrer de 2017, l’Oficina Antifrau destacava, en l’informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD, que calia que tant la Generalitat com els ens locals i les universitats públiques catalanes i també els seus òrgans de control fessin servir sistemàticament l’avaluació de riscos en l’àmbit de la contractació pública.

A la vista de les obligacions en aquesta matèria, els ens públics hauran conèixer els seus riscos per dissenyar, implementar i revisar, de forma periòdica els plans de prevenció de riscos per a la integritat en la seva contractació orientats a prevenir els actes irregulars, fraudulents o corruptes; tasca que comença amb una avaluació dels riscos per a la contractació pública de cada ens en particular.