03/06/2019
 • L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat als 947 ajuntaments de Catalunya un document amb recomanacions preventives a les persones representants locals i als òrgans de control intern per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals
 • Les recomanacions que ha emès Antifrau són fruit de la seva tasca en matèria d’investigació en els darrers 10 anys i s’estructuren en tres àmbits: retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes i dotacions econòmiques a grups polítics municipals

L’Oficina Antifrau ha enviat un document als representants locals i als òrgans de control intern per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions amb un seguit de recomanacions extretes de l’anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les diverses actuacions d’investigació realitzades durant aquests 10 anys de funcionament d’Antifrau. L’objectiu és posar-ho a disposició de tots els representants que han sorgit d’aquestes eleccions municipals de 2019 i facilitar les decisions que han de prendre abans de la constitució dels Ajuntaments.

Per aquest motiu, avui s’ha traslladat el document als 947 ajuntaments de tot el territori català. Antifrau ha fet aquestes recomanacions generals amb la finalitat que siguin útils i facilitin la presa de decisions que s’hagin d’adoptar en les sessions constitutives dels ens locals o en les sessions organitzatives posteriors on s’abordin les matèries que recull el document.

Aquestes recomanacions s’estructuren en tres grans àmbits: retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes i dotacions econòmiques a grups polítics municipals.

 

Àmbit Recomanacions
Retribucions de càrrecs electes
 • Evitar mantenir de manera automàtica l’estructura i els conceptes retributius dels electes si contravenen la normativa reguladora
 • Evitar l’ús reiterat i periòdic del reconeixement extrajudicial de crèdit per a atendre indemnitzacions i despeses sense la suficient consignació pressupostària
 • Motivar la modificació o supressió del règim de dedicació dins d’un mateix mandat, que ha de comportar la reconsideració de les tasques assignades, quan concorren determinades circumstàncies personals
 • Evitar que els càrrecs electes en règim de dedicació percebin remuneracions per assistències
 • Evitar la fixació de quantitats fixes i periòdiques en concepte d’assistències
 • Evitar fixar imports diferents en concepte d’assistències a alguns membres del mateix òrgan col·legiat
 • Evitar pagament d’assistències a reunions preparatòries dels òrgans col·legiats
 • Evitar el pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats a membres que no en formin part
 • Evitar pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats que no estiguin constituïts
 • Evitar pagaments d’assistències a plens a persones que duguin a terme les funcions de secretaria
 • Les despeses per indemnitzacions han de ser efectives, han de correspondre amb despeses ocasionades amb l’exercici del càrrec i només poden ser satisfetes prèvia justificació documental
 • Adequar els pagaments d’indemnitzacions a allò que hagin previst les bases d’execució del pressupost i a la normativa del ple
 • Evitar el pagament de quantitats fixes i periòdiques en concepte d’indemnitzacions si no es justifiquen documentalment
Declaracions d’interessos
 • Aprovar models de declaració i articular el procediment o tràmit a seguir davant l’incompliment del deure de presentació, d’actualització, de presentació inadequada o manca de veracitat de les dades aportades, així com conseqüències i responsabilitats
 • Han de ser completes i referir-se a la totalitat de béns i interessos que puguin tenir les persones obligades
 • Modificar les declaracions quan canviïn les circumstàncies de fet respecte de la declaració inicial i realitzar la declaració final en el moment del cessament
Dotacions econòmiques a grups municipals
 • Regular quin ha de ser l’ús d’aquestes dotacions, els criteris d’assignació, el règim de retiment de comptes i de control que ha d’exercir el ple municipal
 • El ple municipal ha d’exercir, cas que no ho faci, la funció de control sobre el destí d’aquestes dotacions d’acord amb el que, en el seu cas, hagi regulat
 • Dur la comptabilitat exigida per la llei d’acord amb els principis generals que fixa la Llei orgànica de finançament dels partits polítics
 • La informació comptable ha de ser clara, veraç i completa
 • Les despeses que constin en la comptabilitat han de ser compatibles amb la finalitat corporativa d’aquestes dotacions i s’han d’adaptar als criteris que, en el seu cas, hagi fixat el ple municipal
 • Les despeses han d’estar justificades documentalment de manera que es pugui acreditar l’efectivitat de la despesa i la destinació real dels fons

 

Aquestes no s’adrecen només a les persones electes que han sorgit de les eleccions locals, sinó també als òrgans de control intern dels ens locals tant els que realitzen el control de legalitat com els que realitzen el control econòmic-financer.

Antifrau concep aquest document amb un doble objectiu: ser un recordatori de bones pràctiques i ser un instrument per a prevenir actuacions i decisions que han estat objecte de denúncia davant de la institució anticorrupció catalana.

Document Recomanacions a les persones representants locals i als òrgans de control intern per les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals

 • Parlament de Catalunya
 • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
 • SIGMA OECD
 • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
 • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
 • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
 • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home