El 2017 ha estat l’any en què s’ha resolt un major nombre d’expedients des de la posada en funcionament d’Antifrau de Catalunya

Miguel Ángel Gimeno entrega la Memòria 2017 a Roger Torrent

Gimeno entrega la Memòria 2017 al president del
Parlament. Foto: Antifrau

  • El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha lliurat aquesta tarda la Memòria 2017 al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent
  • El 2017 ha estat l’any en què s’ha resolt un major nombre d’expedients des de la posada en funcionament d’Antifrau, elevant la xifra a 211 expedients d’avaluació de versemblança, un increment del 26% respecte el 2016
  • Aquest és l’exercici amb més investigacions iniciades, 104, i actuacions closes, 49, des de la creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya
  • De les actuacions d’investigació closes durant l’any 2017, un 47% han estat de casos d’irregularitats en matèria de contractació pública
  • De la direcció de Prevenció, destaca que les al·legacions a normes s’han gairebé triplicat respecte l’exercici 2016, situant-se en 44 durant el 2017
  • Durant aquest exercici, Prevenció ha iniciat el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública, una de les àrees més exposades a riscos de corrupció. Els primers fruits d’aquest projecte, endegat l’any 2017, ja han començat a veure la llum durant el primer trimestre de 2018 sota la forma de documents de treball

26 d'abril de 2018. La Memòria 2017, que ha lliurat aquesta tarda el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, constata que l’exercici del 2017 ha estat un dels més prolífics en els dos àmbits principals de la institució: la direcció de Prevenció i la direcció d’Anàlisi i Investigacions. De fet, el 2017 ha estat l’any en què s’ha resolt un major nombre d’expedients des de la posada en funcionament d’Antifrau, elevant la xifra a 211 expedients d’avaluació de versemblança, un increment del 26% respecte el 2016.

En aquest sentit, destaca també que una vegada conclosa l’anàlisi prèvia de versemblança dels 211 expedients, el nombre d’expedients que han donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació és molt superior al d’anys anteriors. En concret, l’any 2017 s’han iniciat 104 expedients nous d’investigació (un 48% dels expedients que han passat per la fase d’anàlisi prèvia de versemblança). En canvi, el 2016 van ser 59, el 2015, 63 i el 2014, 65.

En el 5% dels casos dels expedients d’anàlisi prèvia de versemblança s’ha acordat la interrupció de l’expedient en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació per altres òrgans en considerar la possible rellevància penal dels fets en qüestió.

Taula. Evolució anual de nombre d’expedients resolts

taula evolucio anual nombre expedients resolts

> Denúncies rebudes, tipologia de denunciant i ens denunciats

Durant l’any 2017, l’Oficina Antifrau ha rebut un total de 154 denúncies. Si comparem les 154 denúncies rebudes l’any 2017 amb els exercicis anteriors, s’observa una tendència a la baixa respecte del 2016 (-11%), 2014 (-5%) i 2013 (-6%); així com un augment respecte del 2015 (1%), 2012 (6%), 2011 (27%) i 2010 (5%). Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2016 (152), les denúncies comptabilitzades l’any 2017 estan, doncs, lleugerament per sobre.

Taula. Evolució anual de les denúncies comparant els anys 2010 a 2017

taula evolucio anual denuncies comparant anys 2010 2017

Enguany, de nou es repeteix la tendència de l’exercici 2016 pel que fa a la tipologia del denunciant. Tan sols un 8% de les denúncies han estat presentades per personal funcionari i/o treballadors públics. Pel que fa a la resta de denúncies: 77 denúncies/comunicacions (50%) han estat presentades per particulars; 30 (19%) per grups polítics; 21 (14%) per persones anònimes; 7 (5%) per sindicats; 4 (3%) per expedients d’anàlisi de versemblança que s’han incoat a iniciativa pròpia i 2 (1%) han estat remesos a l’Oficina per altres organismes i/o institucions.

Gràfic. Tipologia del denunciant. Només el 8% dels denunciants és funcionari/a

grafic tipologia denunciant

Si destriem els expedients que han donat lloc a actuacions d’investigació durant l’any 2017, la tendència fa palès que els ajuntaments continuen essent les administracions respecte de les quals s’inicien més investigacions, encara que el percentatge respecte l’any 2016 baixa del 88% al 71% del 2017. Percentualment, les actuacions d’investigació afecten: 71% a ajuntaments; el 8% a la Generalitat de Catalunya; el 2% a universitats i el 2% a altres entitats públiques.

> Situació de les actuacions d’investigació

Durant l’any 2017, s’han tramitat 253 actuacions (incloses cinc col·laboracions institucionals), de les quals 49 han estat closes i 8 han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats.

Taula. Situació de les actuacions d’investigació.

taula situacio actuacions investigacio

> Matèria de les actuacions d’investigació

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2017, han versat majoritàriament sobre casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública, seguit de temes de funció pública, d’urbanisme i conflictes d’interès. En el següent gràfic es representa el pes de cada matèria en el conjunt d’actuacions closes.

Gràfic. Matèria de les actuacions d’investigació

grafic materia actuacions investigacio

> Prevenció de la corrupció

Pel què fa referència a algunes de les accions de la direcció de Prevenció d’Antifrau, cal remarcar que en el decurs de l’any 2017 l’Oficina ha tramès informes relatius a 44 projectes de disposicions normatives, gairebé s’ha triplicat el nombre de 2016 (16 al·legacions), a més, la majoria de recomanacions han estat acollides pels ens destinataris.

Gràfic. Al·legacions per raó de la matèria

grafic allegacions rao materia

D’altra banda, en l’esforç d’Antifrau per innovar i actualitzar eines de suport de l’Oficina per prevenir la corrupció, la direcció de Prevenció treballa actualment sobre els Riscos per a la integritat en la contractació pública, una de les àrees més exposades a riscos de corrupció. Els primers fruits d’aquest projecte, endegat l’exercici 2017, ja han començat a veure la llum durant el primer trimestre de 2018 sota la forma de documents de treball.

El fenomen dels conflictes d’interès també ha estat objecte d’especial atenció mitjançant la celebració d’una jornada de debat a la seu del Parlament així com l’organització d’un seminari internacional amb el suport del programa Hercules III de la Unió Europea.

Pel que fa la formació, durant el 2017 l’àrea de Formació ha aconseguit arribar de manera directa a 658 participants en les línies de treball que s’han prioritzat. La valoració mitjana de la formació rebuda per part dels participants ha estat de 8,49 en una escala d’1 a 10. El curs d’estiu va tractar de manera específica els reptes que per a la prevenció i lluita eficaç contra la corrupció planteja la protecció de les persones alertadores.

L’any 2017 també ha estat testimoni de l’inici d’una línia de treball orientada a sensibilitzar els joves sobre els valors de la integritat pública, produint una eina audiovisual que, amb el referent de l’esport, ha estat concebuda per a ser posada a disposició de la comunitat educativa.

Novetats en matèria TIC i comunicacions

Durant l’any 2017, Antifrau ha implantat la Bústia de denúncies anònimes per a garantir l’anonimat de la persona denunciant i mantenir la bidireccionalitat en les comunicacions. En una altra línia de treball, s’ha posat en funcionament la Seu electrònica de l’Oficina amb l’objectiu de relacionar-se amb els ciutadans a través de mitjans electrònics i amb garanties d’una comunicació segura. Finalment, amb la voluntat de continuar ampliant els canals per comunicar-se amb la ciutadania d’una manera directe i transparent, Antifrau ha ampliat el seus canals de comunicació per mitjà de les xarxes socials de Youtube i Twitter.

Memòria 2017 de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Memòria 2017 de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Resum

Nota de premsa