09/03/2018

contractacio publica

  • Al voltant del 50% de les investigacions d’Antifrau tenen com a matèria d’objecte la contractació pública
  • La Direcció de Prevenció d’Antifrau llença el projecte coincidint amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

L’Oficina Antifrau de Catalunya comença a publicar avui els resultats preliminars del projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública coincidint amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquesta llei ha regulat noves obligacions per als òrgans de contractació, que a partir d’avui hauran de prevenir els riscos de corrupció, frau i altres irregularitats en la contractació pública, a més de detectar i respondre a les pràctiques que materialitzen aquests riscos.

En una primera aproximació, des de la direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya es considera que el nou text normatiu pot donar una aparença continuista respecte al seu predecessor i ho és, per exemple, en la seva estructura i sistemàtica que reprodueix de forma gairebé mimètica. Des d’Antifrau, però, es considera que la nova Llei, des de la perspectiva de la lluita contra la corrupció, representa un autèntic canvi de paradigma. Aquest canvi es materialitza, entre d’altres, en la introducció del principi d'integritat en l'articulat de la norma, la inclusió de mesures específiques de lluita contra la corrupció, la prevenció dels conflictes d'interès, el procediment sumaríssim amb efectes suspensius en cas d’indicis de conductes col·lusòries, la major transparència en els contractes menors, la desaparició del procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia i la creació de l'Oficina Independent de Regulació i supervisió de Contractació.

Riscos per a la integritat en la contractació pública
Aquest projecte parteix de les Directrius de treball que la direcció de l’Oficina va presentar al Parlament de Catalunya, el 14 de desembre de 2016, segons les quals es comprometia a “elaborar un informe monogràfic sobre contractació pública que analitzés els riscos en àmbits concrets d’actuació administrativa i fes propostes per a la seva identificació i gestió”. En resposta a aquest compromís, el 2017, la Direcció de Prevenció d’Antifrau va iniciar un projecte d’estudi sobre els riscos per a la integritat en la contractació al sector públic de Catalunya.

Al voltant del 50% de les investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya tenen com a matèria d’objecte la contractació pública, una àrea de risc de corrupció evident. Per aquest motiu s’impulsa el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública, consistent en fer una diagnosi dels principals riscos de corrupció i per a la integritat en matèria de contractació, al sector públic de Catalunya. En base als resultats obtinguts, s’elaboraran les propostes i recomanacions escaients adreçades tant als reguladors com als gestors públics, així com diverses eines per a la prevenció de riscos.


Els principals objectius del projecte són:

• Fer una diagnosi sobre l’estat de la qüestió en matèria de contractació al sector públic de Catalunya.
• Identificar les àrees de risc més habituals en el procés de contractació pública, els factors de risc estructurals i procedimentals, així com les conductes observables més habituals.
• Sensibilitzar sobre la necessitat d’identificar i gestionar els riscos de corrupció en la contractació pública.
• Proposar recomanacions als diferents poders públics amb responsabilitats en aquesta matèria, en base als resultats de la diagnosi.


A qui va adreçat aquest projecte?
Aquest projecte s’adreça als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació de subministraments, serveis o obres públiques per presentar-los el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública. A través de la sèrie de Documents de treball, comencem a publicar els resultats preliminars de la fase de diagnòstic d’aquest projecte. L’Oficina Antifrau ha concebut aquesta publicació no només com una eina divulgativa, sinó com a una porta oberta a la participació dels lectors que, amb les seves aportacions, permetran enriquir l’anàlisi de l’Oficina.

El primer lliurament dels Documents de treball contextualitza el projecte amb l’explicació d’aquest canvi de paradigma; després concreta algunes de les principals novetats que la Llei 9/2017 comporta en matèria de prevenció de riscos de corrupció, i acaba amb la presentació de l’abast del projecte: les fases, els intervinents i els resultats, entre els quals es preveuen algunes eines per facilitar als òrgans de contractació l’autoavaluació dels seus riscos.

«El sector de la contractació pública és el més exposat als riscos de gestió irregular, frau i corrupció; aquestes conductes il·lícites distorsionen el mercat, provoquen un augment dels preus i de les tarifes abonades pels consumidors per a l’adquisició de béns i serveis, i sembren la desconfiança respecte a la Unió Europea», afirmava el Parlament Europeu en una Resolució de 6 de maig de 2010. Des de llavors, «les garanties contra la corrupció i el frau en la contractació pública constitueixen una

prioritat per als Estats membres i per a les Institucions de la Unió Europea», assegurava un informe de 2014 de la Comissió al Consell i el Parlament Europeu sobre la lluita contra la corrupció a la Unió Europea, que, entre d’altres conclusions, advertia de la necessitat d’un ús sistemàtic de les avaluacions de riscos de corrupció en la contractació pública.

Fases del projecte
El projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública consta de dues grans fases. La primera consisteix en l’estudi dels riscos que haurien de gestionar els òrgans de contractació i finalitzarà amb la publicació d’un informe diagnòstic dels riscos en la contractació del sector públic de Catalunya. La segona fase parteix de l’anàlisi publicada per recollir i debatre les millors mesures per respondre als factors de risc externs i interns identificats. Aquesta finalitzarà amb propostes als poders públics competents i eines per millorar la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.

 

Consulteu tot el projecte

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home