La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau ha elaborat un catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció, coincidint amb la data límit per la transposició de la Directiva Europea

A més, Antifrau ha signat la declaració de Dublín de la NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), en què es recorda als estats membres que no han fet la transposició que a partir d’avui, elements importants de la Directiva poden desplegar efecte directe en la legislació nacional dels estats membres que no han transposat la Norma

Catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció
Catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció

17 de desembre de 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya, que és membre de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau i de la NEIWA, subscriu els documents que ambdues xarxes han fet públics avui, coincidint amb la data límit per la transposició de la Directiva Europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

El catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció, creat per la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau, considera oportú i necessari que es plantegi el possible efecte directe dels preceptes de la Directiva que configuren de manera clara, incondicional i precisa drets per a les persones alertadores o denunciants, que vénen a configurar, doncs, un catàleg de drets d'aquestes persones que ja el 18/12/2021 podrien ser invocats davant dels poders públics. Més de vint oficines, agències i serveis antifrau de tot l'Estat han participat en l’elaboració del catàleg.

Al preàmbul del catàleg també es menciona que és conegut que la manca de transposició d'una directiva en el termini establert, o la seva transposició incorrecta o incompleta té com a conseqüència que aquells dels seus preceptes que siguin prou clars, precisos i incondicionats poden ser invocats per la ciutadania davant dels poders públics, i aquest és el cas dels nombrosos preceptes de la Directiva (UE) 2019/1937 que confereixen drets subjectius a alertadors.

Declaració de Dublín de la NEIWA

D’altra banda, el passat 10 de desembre, Antifrau va  participar en la darrera reunió de tots els membres de la Xarxa de les Autoritats Europees per a la Integritat i la Protecció de les Persones Alertadores (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities – NEIWA). 

D’aquesta reunió, en va sortir la signatura de la declaració de Dublín de la NEIWA relativa a la Directiva Europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

En aquesta declaració, la NEIWA constata la manca de transposició de la Norma a la majoria dels estats membres, només 3 han transposat la Directiva.

També encoratja als altres estats membres a completar la transposició sense més dilacions, no només en relació amb el text de la Norma, però també amb un reconeixement ple de l’esperit de la Directiva.

La declaració assenyala una vegada més que les persones alertadores han de ser protegides davant qualsevol forma de represàlia, i que tenen dret a les mesures de protecció disponibles.

I emfatitza que a partir d’avui, 17 de desembre, elements importants de la Directiva podrien desplegar efecte directe en la legislació nacional dels estats membres que no han transposat la Norma, especialment en la relació entre la ciutadania i l’estat (en el sentit més ampli possible), incloent-hi l’obligació d’instaurar canals externs de denúncia per part de les autoritats competents. La NEIWA encoratja als estats membres a implementar proactivament aquests i altres elements de la Directiva.

Finalment, recomana a les autoritats perquè informin àmpliament al públic, de manera clara i transparent, sobre els drets de les persones alertadores i les persones que hi estiguin relacionades, així com sobre les mesures de protecció front represàlies i també a interpretar la legislació en els seus països respectius d’acord amb l’esperit i el text de la Directiva.