L’Oficina Antifrau de Catalunya reprèn el servei de registre presencial
Antifrau reobre registre presencial

2 de juny de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya reprèn avui el servei de registre presencial en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres laborables, a la seva seu institucional de Barcelona, ubicada al carrer de Ribes 1-3. Ho fa amb mesures de seguretat especialment adreçades a preservar la salut de les persones que presten el servei de registre presencial i també d’aquelles persones que hagin de lliurar o recollir documentació o registrar-la presencialment a la seu de l’Oficina.

D’altra banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya continua prestant el servei d’atenció a la ciutadania mitjançant els canals següents: telefònicament, les bústies de correu electrònic de l’Oficina, que funcionen ordinàriament, i el registre electrònic de l’Oficina https://seuelectronica.antifrau.cat/ar/registre-generau.html. També es pot rebre, tramitar i trametre mitjançant EACAT les comunicacions interadministratives que s’han de fer mitjançant aquesta plataforma.

Amb la represa presencial del registre d’Antifrau, es comença a aplicar el pla per a la transició cap a una nova normalitat, que implica la implantació gradual de mesures d’alleujament en relació amb les limitacions acordades en iniciar-se l’estat d’alarma. En aquest marc, el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, de pròrroga de l’estat d’alarma, ha determinat, entre d’altres, que amb efectes des del dia 1 de juny de 2020 es reprèn el còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès, o es reinicia si una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues ho hagués previst. Per aquest motiu, s’han reprès, amb data 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis que van restar suspesos en virtut de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, entre els quals els terminis atorgats per l’Oficina a les diferents entitats del sector públic per complir els requeriments que se’ls ha adreçat.

En el marc de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les instruccions donades per les autoritats sanitàries, Antifrau va dictar la Instrucció 2/2020, de 16 de març, sobre el règim de teletreball d’aplicació al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.

La implicació i el compromís de tot el personal de l’Oficina amb el servei que s’encomana normativament i específicament a partir de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ha permès mantenir l’activitat d’Antifrau en un nivell adequat i també ha permès que es pogués donar resposta a les problemàtiques que ha plantejat el nou context; al web i especialment a l’apartat COVID-19 es deixa constància de l’actuació de l’Oficina en aquest període posterior a la declaració de l’estat d’alarma.

Consultar la Instrucció 4/2020, de 29 de maig, que modifica la Instrucció 2/2020 pel que fa a l’obertura presencial del registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’atenció a la ciutadania amb motiu de la pandèmia de la COVID-19