Manifest Dia Mundial de la Persona Alertadora

L’Oficina Antifrau de Catalunya al llarg de la seva trajectòria com a institució creada per preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya ha constatat la necessitat de desenvolupar una política integral de protecció de les persones alertadores, ja que sense aquesta estructura cap sistema de denúncies potser eficaç.

Dia Mundial de la Persona Alertadora

23 de juny de 2020. En aquest sentit, l’Oficina Antifrau, en el marc del dia mundial de les persones alertadores, que se celebra cada 23 de juny amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l’important paper dels alertadors en la lluita contra la corrupció, vol exposar els següents punts:

LAMENTA la desprotecció que pateixen actualment les persones alertadores, exposades a una varietat de represàlies (laborals, judicials, personals), que requereix una cobertura plural (econòmica, jurídica, psicològica). Constatem que malgrat l’impacte individual, sovint demolidor, estem davant d’un problema social.

COMPARTEIX la necessitat de proporcionar protecció a les persones facilitadores, principalment periodistes, i a terceres persones que donen suport a l’alertador/a.

RECONEIX el paper crucial de les persones alertadores: per a la detecció i posterior persecució de tota mena de lesions al bé comú, en les seves diverses manifestacions (salut pública, mediambient, drets humans, etc.), i per a la prevenció de les conductes contràries a la integritat; al mateix temps, representa un exercici de la llibertat d’expressió que esdevé crucial en una societat democràtica.

CONSIDERA especialment necessària la protecció enfront els abusos en situacions d’excepcionalitat, com la gestió de la crisi sanitària, en què augmenten els riscos derivats de la urgència en la presa de decisions i dels procediments d’emergència. Davant la temptació de retallar l’accés a la informació i el control social cal enfortir la transparència, el retiment de comptes i l’escrutini extern.

RECORDA que el canal de denúncies de l’Oficina Antifrau segueix plenament operatiu i a disposició de la ciutadania per recollir (de manera completament anònima) qualsevol irregularitat vinculada a la pandèmia i a la gestió íntegra dels recursos compromesos.

URGEIX els decisors públics a desplegar el marc legal que transposi la Directiva europea de protecció de les persones que informin de les infraccions del dret de la Unió (1937/2019) que sigui fidel a la lletra i l’esperit de la norma, fruit de la pressió de la societat civil per a un meritori consens entre els Estats.

ENCORATJA les organitzacions, públiques i privades, a avançar en la implantació de canals segurs de denúncia i de mecanismes per a la seva adequada gestió.

ADVERTEIX de la necessitat d’acompanyar el canvi legal amb mesures complementàries, orientades al canvi cultural i de mentalitat, que normalitzin la denúncia com un acte cívic i de responsabilitat i no com una deslleialtat o una traïció.

RECLAMA les competències necessàries per garantir la immunitat y la tutela immediata de les persones a qui es reconegui la condició d’alertador/a (inspecció, sanció, avaluació i supervisió).

REFERMA el compromís d’acompanyar i assessorar les persones alertadores, tot i les limitades prerrogatives de què ara disposa, d’instar el cessament de qualsevol acció d’assetjaments de que tingui coneixement i de desplegar accions de difusió, sensibilització i formació.