Gimeno ha anunciat que Antifrau ha conclòs, per primer cop des de la seva creació, més actuacions (577) que denúncies rebudes (554) en l’exercici 2022

El director de l’Oficina Antifrau, que ha presentat la Memòria 2022 de la institució davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, ha remarcat que durant el 2022 s’han rebut 554 denúncies, xifra novament rècord des que es va posar en funcionament l’Oficina

En aquest sentit, ha asseverat: “podem dir que hem consolidat la confiança ciutadana, això ho demostra el nombre de denúncies que es presenten, les col·laboracions que ens demanen, les mesures adoptades arran d’investigacions i els participants en les activitats formatives”

Gimeno ha assenyalat que “s’han adoptat 63 mesures per part de les entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d’investigació”

En el marc de la prevenció, ha emfatitzat que més de 3.500 persones han participat en les accions formatives organitzades per Antifrau, més d’una cinquantena

El director d'Antifrau ha destacat que enguany s’ha posat en marxa DialÈtic, un nou canal d’assessorament ètic adreçat als servidors i servidores de les institucions públiques de Catalunya

El director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, presenta la Memòria 2022 de la institució davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya

8 de juny de 2023. El director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat la Memòria 2022 a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya (CAI), i ha assenyalat que “aquest exercici ha estat l’any en el qual s’han assolit xifres rècord en expedients resolts, nombre de denúncies, mesures adoptades arran d’investigacions i participants en les activitats de formació”.

Antifrau registra 554 denúncies i ha clos 577 actuacions, de les quals, quasi 500 expedients en fase d’avaluació prèvia de versemblança, les xifres més elevades des de la posada en funcionament de la institució

Gràfic 1. Evolució anual de les denúncies i percentatge de variació respecte de l’any 2022

Evolució anual de les denúncies i percentatge de variació respecte de l’any 2022

“Per primera vegada hem aconseguit un saldo positiu entre les denúncies rebudes i les actuacions closes”, ha remarcat Gimeno en la presentació de la Memòria. Des de l’inici de la seva activitat, l’Oficina Antifrau ha obert un total de 3.064 expedients de versemblança derivats de les denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia. 

Gimeno ha assenyalat que el 2022 “s’han clos 577 actuacions (497 expedients d’avaluació prèvia de versemblança, 2 col·laboracions amb altres institucions i 78 actuacions d’investigació), ha rebut un total de 554 denúncies, xifra novament rècord des que es va posar en funcionament”. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2021 (205), les de l’any 2022 estan molt per sobre (170 %).

Gràfic 2. Perfil de la persona denunciant

Perfil de la persona denunciant

 • 338 bústia anònima de denúncies
 • 103 de particulars
 • 49 de representants de grups polítics
 • 42 de funcionaris o treballadors públics
 • 17 anònimes sense fer servir la bústia
 • 3 de sindicats
 • 1 d’altres organismes
 • 1 per iniciativa pròpia

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les denúncies/comunicacions:

Gràfic 3. Entitats o institucions denunciades

Entitats o institucions denunciades

 • 258 són ajuntaments
 • 140 són entitats o empreses privades
 • 99 són la Generalitat
 • 21 són altres entitats i/o administracions
 • 12 són consells comarcals
 • 20 són universitats
 • 3 són diputacions
 • 1 són fundacions

Després de presentar les dades d’Investigació, Gimeno ha fet una prospectiva per a l’any 2023 “a 31 de maig de 2023 havíem rebut 315 denúncies, un 39% més que en el mateix període del 2021.Si fem una projecció per a finals d’any rebrem 770 denúncies"

Expedients de versemblança incoats i resolts l’any 2022 i comparativa amb anys anteriors

Expedients de versemblança incoats i resolts l’any 2022 i comparativa amb anys anteriors

“Durant el 2022 s’ha resolt el nombre més elevat d’expedients de versemblança, 497, que ha crescut un 136% respecte de la mitjana del període 2011-2021”, ha assegurat Miguel Ángel Gimeno.

Antifrau ha clos 80 actuacions d’investigació (s’hi inclouen 8 actuacions de col·laboració institucional) i 2 més han estat interrompudes en constatar-se la concurrència de procediments judicials sobre els fets investigats. En data de tancament d’aquesta memòria, l’Oficina Antifrau té 295 actuacions en curs pendent de resoldre.

Actuacions d'investigació closes

1 S’inclouen tres actuacions d’investigació que s’han tramitat acumuladament a d’altres ja existents per identitat d’objecte.

De les 80 actuacions d’investigació closes, 25 han estat arxivades. De la resta, s’han tramès:

 • 29 informes raonats
 • 5 recomanacions
 • 36 comunicacions a autoritats competents
 • 8 comunicacions al Ministeri Fiscal

Gimeno ha destacat de les actuacions d’investigació trameses: “s’ha resolt emetre 29 informes raonats, 25 dels quals s’han adreçat a entitats locals i entitats vinculades, 3 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades i 1 a universitats. El 28 % de les actuacions d’investigació clouen amb un informe raonat”, ha sentenciat Gimeno.

Resultat de les actuacions d'investigació closes

El 2022 és l’exercici en què més mesures s’han adoptat com a conseqüència de les investigacions de l’Oficina Antifrau

Durant l’any 2022, s’ha tingut coneixement de 63 mesures adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d’investigació d’Antifrau. Miguel Ángel Gimeno ha assegurat que “es tracta de l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina Antifrau”.

Mesures adoptades i comparativa amb els anys anteriors

Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades

Gràfic 4. Tipus de mesures adoptades i ens afectats

Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades

Prevenció i formació

“Una de les bases fortes de la Prevenció és la Formació, aquest  2022 hem arribat a una xifra rècord, a través de la formació s’ha arribat de manera directa a 3.580 participants”, ha assegurat Gimeno. Això ha estat possible a través de 56 accions formatives sobre diversos temes com riscs per a la integritat, elaboració i implantació dels plans de mesures antifrau, gestió dels conflictes d’interès, reflexió ètica individual, elaboració de plans d’integritat, canals de denúncia i protecció de les persones alertadores.

Gràfic 5. Evolució de participants en accions formatives

Evolució de participants en accions formatives

D’altra banda, des de la Direcció de Prevenció també s’han desenvolupat projectes propis i en col·laboració amb altres institucions, com ara l’assessorament en l’elaboració de plans d’integritat institucionals i el disseny d’eines per aquesta finalitat que resultessin d’utilitat a totes les institucions públiques.

Posada en marxa del servei DialÈtic

El director d’Antifrau ha subratllat “la importància de la posada en marxa de DialÈtic, el nou canal d’assessorament ètic adreçat als servidors i servidores de les institucions públiques de Catalunya”. DialÈtic és un servei d’acompanyament a l’individu davant de dilemes, dubtes o altres preocupacions de naturalesa ètica que poden sorgir en l’exercici de les funcions públiques. Des de la posada en marxa de DialÈtic el 25 d’octubre i fins al 31 de desembre, l’espai web ha rebut 2.118 visualitzacions totals de pàgina per part de 597 usuaris únics i ha rebut 5 consultes.

Gimeno també ha destacat altres projectes de formació, com el projecte pilot per testar les eines de gestió de riscos per desenvolupar un pla de formació i acompanyament a les institucions que vulguin posar en marxa plans de prevenció de riscs de corrupció; el Projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques, que es va fer amb diverses universitats i la participació d’empreses públiques de Catalunya; Gimeno ha assenyalat que aquest projecte “ha donat continuïtat a la participació en el projecte R+D+I ‘La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial de la UAB’”.

Al·legacions a normes, atenció ciutadana, accés a la informació i consultes no vinculants

El 2022 Antifrau ha formulat un total de 25 al·legacions amb relació a projectes normatius. En aquest sentit, el director d’Antifrau ha explicat en la compareixença que les al·legacions a projectes normatius “s’han fet a directives europees, alguna a l’estat, moltes a la Generalitat de Catalunya i moltíssimes a ens locals, bàsicament ajuntaments”.

També ha rebut, tramitat i resolt un total de 29 sol·licituds d’accés a la informació pública. En 25 de les sol·licituds, la informació demanada era relativa a l’estat d’un procediment d’investigació de l’Oficina o se sol·licitaven documents relacionats amb actuacions d’investigació concretes; 2 eren sobre l’organització, pressupost i funcionament de l’Oficina Antifrau i 1 era una sol·licitud imprecisa. Del total de sol·licituds:

 • 10 han estat totalment estimades
 • 12 s’han estimat parcialment
 • 2 s’han resolt en sentit denegatori
 • 5 s’han desestimat

S’han emès 2 informes sol·licitats per òrgans del Parlament de Catalunya, ateses les funcions i l’especial qualificació de l’Oficina en matèria de conflictes d’interès, i s’ha pronunciat sobre aquesta matèria, concretament sobre l’existència del conflicte i els mecanismes de gestió.

Activitat de l’Equip d’Anàlisi de Dades

“2022 ha estat el primer any en el qual l’Equip d’Anàlisi de Dades (EAD) ha desplegat el potencial per construir i posar en servei la infraestructura i desenvolupar la tecnologia”, ha dit el director de l’Oficina Antifrau. Durant aquest exercici, l’EAD ha assolit, entre d’altres, els objectius següents:

 • La difusió i el foment de la implantació i posada en pràctica de l’estudi sobre sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública en el sector públic de Catalunya.
 • La posada en servei d’un magatzem de dades que integri, per a la seva consulta i explotació, totes les dades i informació del sector públic de Catalunya disponibles i que es considerin rellevants des de la perspectiva de la missió i les funcions concretes de l’Oficina Antifrau.
 • La realització d’un mínim de dos estudis sobre qualitat de les dades, centrats en els àmbits de la contractació pública i de les subvencions.
 • La posada en servei del sistema pilot d’avaluació predictiva del resultat de la fase d’avaluació prèvia de versemblança (APV) de les denúncies rebudes per facilitar-ne la gestió per part de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions.

Col·laboració institucional

Miguel Ángel Gimeno ha destacat que enguany “Antifrau ha col·laborat amb 13 institucions per intercanviar experiències, fer incidència en processos legislatius, potenciar la prevenció amb actes formatius o fomentar la conscienciació social”. S’ha col·laborat amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau, s’han fet trobades institucionals amb els òrgans de rellevància estatutària i s’ha participat en el Consell Assessor del Segell Infoparticipa (9a edició), en el Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert i en el Fòrum Internacional Anticorrupció.

L’Oficina Antifrau també ha col·laborat institucionalment a escala internacional amb diverses entitats i actes com la NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), l’EPAC/EACN (European Partners Against Corruption) i l’IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities). Cal destacar que, els dies 16 i 17 de juny, l’Oficina Antifrau va acollir a Barcelona l’Assemblea General de la Xarxa d’Autoritats Europees per a la Integritat i la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA), de la qual n’és membre.

Futur de l’Oficina Antifrau

“Crec que hem recuperat i consolidat la confiança ciutadana, això ho demostra el nombre de denúncies que es presenten i les col·laboracions que ens demanen”, ha assegurat Gimeno, i tot seguit ha remarcat: “encara ens manca una estructura administrativa interna sòlida. S’ha incrementat l’activitat, hi ha un reconeixement internacional, hem assumit les competències de la nova Llei 2/2023, però en el futur necessitem harmonitzar les diferents normatives que atorguen competències a l’Oficina”.

Gimeno ha reconegut al Parlament la celeritat amb la qual ha actuat perquè Antifrau tingui les competències contemplades en la llei de protecció als informants: "som l’única institució a l’estat que les té. Ara comencem a caminar en aquesta línia".

D’altra banda, Gimeno ha traslladat als membres de la CAI la necessitat de tenir eines normatives per aconseguir aquesta harmonització i dotar d’estabilitat al personal d’Antifrau. Per finalitzar ha apuntat que “la societat catalana ha evolucionat i nosaltres hem d’evolucionar també amb ells amb un missatge de mesures preventives i de recolzament i no només coercitives”.

 

Antifrau presenta la Memòria 2022 davant la societat civil

El dia 12 de juny el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat la Memòria 2022 davant de representants de la societat civil, signataris del Pacte Social Contra la Corrupció que va impulsar l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C), aquesta tarda la seu d’Antifrau.

Gimeno ha iniciat la presentació de les dades de la Memòria 2022 i acte seguit el director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, ha exposat les principals dades d’aquesta direcció funcional. Després, el director d’Anàlisi i d’Investigacions d’Antifrau, Manel Díaz, ha fet el mateix amb les dades de la direcció de la qual és responsable. Ha tancat la presentació de la memòria la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació d’Antifrau, Lourdes Parramon. Un cop acabada la presentació de la Memòria 2022, la presidenta d’O3C, Itziar González, i el representant de Sabadell Lliure de Corrupció i membre d’O3C, Feliu Madaula, junt amb altres representants de la societat civil presents a l’acte han ofert el seu punt de vista sobre les qüestions presentades en aquesta jornada i s’ha debatut les perspectives de futur sobre l’estratègia de la lluita contra la corrupció a Catalunya.

Memòria 2022 de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Resum executiu