El director d’Antifrau ha anunciat que l’Oficina ha registrat durant el 2021 la xifra més elevada de denúncies de la seva trajectòria, 430, un 132% més respecte de la mitjana anual

Miguel Àngel Gimeno ha assegurat que s’ha consolidat la Bústia de denúncies anònimes com el canal prioritari per denunciar a Antifrau, un 67,7% de les denúncies rebudes el 2021 han entrat per aquest canal

El 2021 s’han resolt 441 expedients d’avaluació prèvia de versemblança, la xifra més elevada des de la posada en funcionament de la institució, un 135% més respecte de la seva mitjana anual

Gimeno ha remarcat que Antifrau ha incrementat un 238% la xifra de participants a les seves formacions en relació amb la seva mitjana anual, arribant a més de 3 mil participants

També ha detallat que l’Oficina Antifrau ha desenvolupat una guia per elaborar Plans de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons Next Generation EU amb la voluntat de facilitar la tasca de les institucions públiques i incorporar així la gestió dels riscs

Es crea l’Equip d’Anàlisi de Dades amb la publicació d’un informe sobre sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública i l’inici dels treballs per crear un magatzem de dades que integri totes les dades i informació del sector públic de Catalunya d’interès per a Antifrau

Miguel Ángel Gimeno presenta la Memòria 2021 davant la CAI
Miguel Ángel Gimeno presenta la Memòria 2021 davant la CAI

19 de maig de 2022. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Àngel Gimeno, ha presentat aquest matí la Memòria 2021 a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

Gimeno ha indicat que l’any 2021, tot i que encara es va viure en un context d’excepcionalitat per la Covid, “és l’any que més denúncies hem rebut, 430, un 132% més respecte de la mitjana anual, la xifra més elevada de denúncies de tota la trajectòria d’Antifrau”. En aquest sentit, ha afegit que l’Oficina ha volgut facilitar la denúncia amb la posada en funcionament de la bústia de denúncies anònimes i ha manifestat “la protecció dels alertadors és un dels nostres objectius”.

D’altra banda, en la seva introducció, Gimeno ha asseverat “volem millorar la integritat de les institucions i dels funcionaris públics. Volem fiscalitzar quan toqui, però abans, volem acompanyar a totes les administracions a que ho facin bé, volem ajudar-les”.

Gimeno trasllada al Parlament de Catalunya la necessitat que legisli sobre la protecció de les persones alertadores i afegeix que Antifrau vol exercir com a autoritat de protecció

En el transcurs de la presentació de la memòria d’Antifrau, Gimeno ha posat sobre la taula la protecció a les persones alertadores. En aquest sentit, ha recordat que fa més de dos anys que va sortir la Directiva Europea per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i que encara no s’ha transposat. Ha afegit que hi ha un avantprojecte i ha afirmat “volem que les nostres competències siguin respectades, no solament en matèria de protecció de les persones alertadores, també en referència al canal de denúncies. Nosaltres volem ser la institució competent per a aquestes funcions, vam arribar a un acord a la cimera del 2021”. Encara sobre aquest aspecte, ha manifestat la necessitat que hi ha que el Parlament legisli sobre la protecció dels alertadors i en la necessitat de revisar el contingut de la Llei de l’Oficina Antifrau.

Tanmateix, el director d’Antifrau també ha alertat a la càmera que les garanties i el control que es realitza sobre els fons Next Generation també s’ha d’exigir i aplicar als fons propis.

Gimeno ha insistit en la idea que l’Oficina Antifrau de Catalunya és una institució que vol ajudar a les administracions públiques a que siguin mes honestes, àgils, més pràctiques i que el ciutadà se senti satisfet.

Antifrau registra 430 denúncies, xifra rècord des de la posada en funcionament de la institució

Denúncies rebudes per anys

Des de l’inici de la seva activitat, l’octubre de 2009, l’Oficina Antifrau ha obert un total de 2.510 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia. Durant l’any 2021 l’Oficina Antifrau ha rebut un total de 430 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s’observa un creixement important respecte dels anys anteriors. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2020 (185), les de l’any 2021 estan molt per sobre (132%).

Origen de les denúncies rebudes:

Denúncies rebdes per origen
 • 291 bústia anònima de denúncies
 • 69 particulars
 • 34 representants de grups polítics
 • 14 per funcionaris o treballadors públics
 • 11 anònimes sense usar la bústia
 • 6 per sindicats
 • 1 per altres organismes
 • 4 iniciativa pròpia

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les denúncies/comunicacions:

Institucions concernides per les denúncies
 • 211 ajuntaments
 • 119 entitats o empreses privades
 • 68 Generalitat
 • 13 altres entitats i/o administracions
 • 9 consells comarcals
 • 6 universitats
 • 2 diputacions
 • 2 fundacions

Expedients de versemblança incoats i resolts l’any 2021

Expedients de versemblança resolts per anys

Una vegada conclosa la fase d’anàlisi prèvia de versemblança dels 441 expedients, el 18% ha donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, i el 81% s’ha arxivat. En l’1% dels casos s’ha acordat la interrupció de l’expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació per altres autoritats. Durant el 2021 s’ha resolt el nombre més elevat d’expedients de versemblança, 441, que ha crescut un 135% respecte de la mitjana del període 2011-2020.

Antifrau ha clos 60 actuacions d’investigació (s’hi inclouen 8 actuacions de col·laboració institucional) i 2 més han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. En data de tancament d’aquesta memòria, l’Oficina Antifrau té 305 actuacions en curs pendent de resoldre.

Actuacions d'investigació closes

De les 52 actuacions d’investigació closes, 17 han estat arxivades. De la resta, s’han tramès:

Actuacions d'investigació trameses
 • 30 informes raonats
 • 4 recomanacions
 • 6 comunicacions a autoritats competents
 • 5 comunicacions al Ministeri Fiscal
Matèries de les actuacions d'investigació closes

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2021 han estat vinculades amb casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública; amb qüestions referides a funció pública; assumptes relacionats amb el conflicte d’interès i incompatibilitats; assumptes relacionats amb urbanisme, i, finalment, expedients relacionats amb a subvencions i també transparència i bon govern.

Durant aquest exercici, s’ha resolt emetre 30 informes raonats, 26 dels quals, adreçats a entitats locals i entitats vinculades, 3 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades i 1 a universitats. El 48% de les actuacions d’investigació clouen amb un informe raonat. L’Oficina Antifrau ha adreçat 4 recomanacions a diferents ajuntaments.

El 2021 és l’exercici en què més mesures s’han adoptat com a conseqüència de les investigacions d’Antifrau.

Durant l’any 2021, s’ha tingut coneixement de 59 mesures adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d’investigació d’aquesta oficina. Es tracta de l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions d’Antifrau.

Mesures adoptades per anys

Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades:

Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades

Activitat de l’Equip d’Anàlisi de Dades

A finals de l’any 2020, l’Oficina Antifrau va dotar-se d’una estratègia pròpia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades (data-driven intelligence). El 2021 s’ha constituït el grup de treball de l’Equip d’Anàlisi de Dades (EAD), a càrrec del qual ha d’anar l’execució dels diversos projectes de l’estratègia.

Durant aquest exercici, l’EAD ha assolit els objectius següents:

 • L’EAD ha elaborat un estudi i un informe general sobre sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública en el sector públic de Catalunya.
 • L’inici dels treballs per a la implantació d’un data warehouse o magatzem de dades que integri per a la seva consulta i explotació totes les dades i informació del sector públic de Catalunya disponibles i que es considerin rellevants des de la perspectiva de la missió i les funcions concretes de l’Oficina Antifrau.
 • L’estudi de les possibilitats i la viabilitat d’aplicar tècniques i mecanismes d’aprenentatge automàtic a la tramitació de la fase d’APV (avaluació prèvia de versemblança) de les denúncies rebudes a les Direccions d’Anàlisi i Investigacions.

Prevenció i formació

Alumnat de formació per anys

A través de la formació s’ha arribat de manera directa a 3.119 participants i s’ha superat la millor xifra històrica, que se situava, l'any 2013, en 1.278, que representa un increment del 283% respecte de la mitjana 2010-2020. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda pels participants ha estat de 8,35 en una escala d’1 a 10.

S’ha treballat en l'anàlisi de riscos en la contractació, en la gestió dels conflictes d'interès, en l'ètica pública, en els sistemes de protecció de les persones alertadores i en el compliance públic. Destaca el projecte DialÈtic, un recurs concebut per Antifrau per institucionalitzar l’acompanyament dels servidors públics en la reflexió i la solució dels dilemes, dubtes o preocupacions que se’ls puguin plantejar en l’exercici professional. També s’ha desenvolupat una Guia per elaborar plans de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation EU.

Al·legacions a normes, atenció ciutadana, accés a la informació i consultes no vinculants

En el decurs de l’any 2021, Antifrau ha formulat un total de 18 al·legacions en relació amb projectes normatius. S’ha pogut mesurar l’impacte de les al·legacions presentades en deu de les disposicions normatives que han estat aprovades definitivament en el decurs d’aquest any. Observem que, de mitjana, les al·legacions han estat admeses en un 61% i desestimades en un 39%.

El 2021 s’han rebut i resolt 27 sol·licituds d’accés a la informació pública. En 25 de les sol·licituds, la informació a la qual es volia accedir era relativa a l’estat d’un procediment d’investigació de l’Oficina o se sol·licitaven documents relacionats amb actuacions d’investigació concretes. 12 sol·licituds han estat estimades totalment, 9 parcialment i 3 resolucions han estat denegades; unes altres 3 han finalitzat per desistiment del sol·licitant.

D’altra banda, s’han atès pel canal d’atenció ciutadana 12 consultes, la majoria de les quals relacionades amb l’estat de tramitació de les investigacions, i en relació amb les competències de l’Oficina o el seu àmbit d’actuació. Enguany l’Oficina ha respost dues consultes no vinculants.

Col·laboració institucional

Enguany l’Oficina Antifrau ha col·laborat amb 11 institucions per intercanviar experiències, fer incidència en processos legislatius, potenciar la prevenció amb actes formatius o fomentar la conscienciació social: Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Ministeri de Justícia, Parlament Basc, Consell Assessor del segell Infoparticipa, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Xarxa de les Agències Antifrau de l’Estat Espanyol, Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, Universitat de Girona i Universitat Pompeu Fabra.

L’Oficina Antifrau de Catalunya també ha col·laborat o organitzat 11 actes acadèmics i de conscienciació social. Durant aquest exercici ha signat 4 convenis institucionals o relacions de col·laboració.

L’Oficina Antifrau forma part de diverses xarxes internacionals i participa en jornades i actes formatius per compartir l’experiència i prevenir el frau i la corrupció. Concretament, durant l’any 2021 ha participat en 15 actes internacionals amb 4 organitzacions internacionals.

Codi ètic i de conducta d’Antifrau

L’Oficina Antifrau de Catalunya va aprovar el codi ètic el febrer de 2021. Un codi que recull els valors ètics a què aspira la institució; els principis que han de guiar l’actuació de les persones que en formen part, i les normes de conducta generals per orientar la resposta a situacions de dilemes ètics previsibles.

El novembre de 2021 es constitueix la Comissió Assessora en Ètica (CAE), amb tres persones que la componen: un expert extern i dos treballadors de l’Oficina Antifrau. La CAE adquireix el compromís de vetllar per l’enfortiment de la cultura ètica de la institució, promovent i contribuint a la interiorització del Codi, assessorant en cas de dilemes o altres preocupacions de naturalesa ètica que puguin plantejar les persones subjectes a aquest, entre d’altres.

Memòria 2021

Resum executiu de la Memòria 2021