Antifrau participa en la Jornada sobre les Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi organitzada pel Parlament de Catalunya

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha recordat les recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19 fetes per la institució al mes d’abril, en el moment inicial de la pandèmia

Jornada sobre les Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de Crisi
Jornada sobre les Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de Crisi

20 de novembre de 2020. L’Oficina Antifrau participa en la “Jornada sobre les Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi”, organitzada pel Parlament de Catalunya i on també hi ha participat el Síndic de Greuges de Catalunya, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i l’Autoritat Catalana de la Competència.

En el marc d’aquesta jornada, el director d’Antifrau ha recordat que el mes d’abril passat la institució va emetre unes Recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19. I, en aquest sentit, ha dit “la celeritat amb la que cal actuar en aquesta situació no ha d’anar en detriment del control de l’ús dels fons públics, per això vàrem transmetre la necessitat de crear un mecanisme de coordinació dels ens amb responsabilitat de supervisió sobre l’ús de fons públics”.

En aquest sentit, Gimeno també ha remarcat que “mesures d’emergència sí, però amb transparència i retiment de comptes per controlar que les polítiques públiques compleixen, de manera legítima, el seu propòsit” i ha afegit la necessitat de garantir la traçabilitat dels processos decisoris, documentant els processos, les persones que hi han intervingut i els canals emprats.

Finalment, ha recordat que el document esmentat recomana al Govern de la Generalitat que faci una avaluació exhaustiva, objectiva i imparcial de les polítiques públiques adoptades per gestionar aquesta crisi i que faci públic l’informe dels resultats.

La Jornada, que s’ha celebrat aquest matí en línia i ha estat presentada pel periodista Xavier Graset, té com a objectiu analitzar els riscos en la garantia dels principis de transparència i bon govern derivats de la situació d’excepcionalitat i urgència que vivim. Un anàlisi fet amb representants de les administracions i de les institucions de control per plantejar possibles mesures per a preservar el funcionament impecable de les administracions públiques de Catalunya.