Antifrau ha elaborat un document de recomanacions perquè formi part de l’estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya

El document recull propostes al voltant de 15 àmbits d’actuació, com per exemple, en Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme o Partits Polítics

Propostes de l'Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya
Propostes de l'Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya

27 de novembre de 2019. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha formulat una proposta amb recomanacions concretes a l'Acord de Govern d’ 11.6.2019, que fa referència a l’elaboració d’una estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública. Aquest acord planteja un horitzó temporal de sis mesos per a elaborar l'estratègia i dos anys més per implementar-ne les actuacions en què es concreti.

Dins d’aquest termini, Antifrau, des de la seva posició institucional d'adscripció parlamentària i independència de les administracions, fa aquesta proposta des de la seva potestat per formular indicacions i propostes que ajudin a definir polítiques de prevenció i lluita contra la corrupció. És des d’aquesta potestat que l’Oficina vehicula aquesta proposta per participar de manera activa en el disseny de les polítiques d'integritat. Les recomanacions que incorpora la proposta d’Antifrau no se circumscriuen necessàriament als àmbits definits per l'esmentat Acord de Govern sinó que n'inclou d'altres.

L'experiència acumulada al llarg dels deu anys de funcionament de l'Oficina Antifrau, tant a nivell d'investigació com d'activitat de prevenció, ha permès identificar quines són aquelles àrees de risc més exposades a la corrupció, el frau o a d'altres irregularitats i fer la proposta actual.

Les propostes que es plantegen en aquest document s’estructuren en 15 àmbits d’actuació: Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme, Partits Polítics, Poder judicial, Mitjans de comunicació, Grups d’interès, Protecció de les persones alertadores i canals de denúncia, Educació i Implicació de la societat civil.

Per Antifrau, adoptar una metodologia basada en l’anàlisi de riscos i dels factors que en són determinants ajuda a entendre millor les dinàmiques de cada àrea de risc i, per tant, a concebre i adoptar, prèvia avaluació, aquelles mesures preventives tendents que el risc no s’esdevingui, així com a planificar aquelles accions contingents per a quan no hagi estat possible evitar el dany i així revertir-lo o, si més no, atenuar-ne les conseqüències.

Aquest plantejament pretén ser respectuós amb la responsabilitat que correspon al poder executiu d’establir les prioritats així com la creació d'aliances socials i complicitats institucionals per trobar aquells consensos necessaris que hagin de possibilitar el canvi, i no aspira a altra cosa que facilitar a l’executiu un element més de treball i el coneixement especialitzat que l’Oficina té en aquesta matèria.

Propostes de l’Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya | 10/10/2019

Quadre de les 45 recomanacions de l'Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya