Antifrau emet un document de recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19

L’Oficina Antifrau ha enviat a totes les administracions públiques de Catalunya un document amb recomanacions a tenir en compte per part dels poders públics que estan gestionant aquesta crisis i ,així, afavorir la gestió íntegra dels fons extraordinaris entre totes les administracions

Les recomanacions que ha emès Antifrau cerquen incrementar la confiança de la ciutadania en els poders públics refermant el compromís ètic, la transparència, el control i, més endavant, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones, particularment d’aquelles més desafavorides

Aquest document insta a les administracions públiques a explicar en temps real què fan, per quins motius i com. I vol afavorir que les institucions de control intern i extern treballin millor i més coordinadament. I proposa, en acabar l’emergència, una avaluació independent dels resultats de la gestió feta

Recomanacions d'Antifrau sobre la prevenció de riscos durant la crisi de la COVID-19

27 d’abril de 2020. Antifrau emet un document de recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19. El document, que s’ha enviat a totes les administracions públiques de Catalunya, inclou un seguit de recomanacions d’aplicació immediata i de futur perquè els poders públics que estan gestionant aquesta crisi tinguin en compte i, així, afavorir entre totes les administracions implicades la gestió íntegra dels fons extraordinaris que s’estan mobilitzant.

Les recomanacions que ha emès l’Oficina Antifrau de Catalunya cerquen incrementar la confiança de la ciutadania en els poders públics refermant el compromís ètic, la transparència, el control i, més endavant, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones, particularment d’aquelles més desafavorides.

COVID-19 incentiva els riscos en l'exercici de potestats cíviques

Recomanacions de l’Oficina Antifrau als poders públics

El document elaborat per l’Oficina Antifrau contempla dos tipus de recomanacions: immediates i de futur. Pel que fa a les recomanacions immediates, el document incorpora diverses propostes de 8 àmbits diferents.

Cal destacar, la vuitena de les propostes, que contempla crear un mecanisme de coordinació dels ens amb responsabilitat de supervisió sobre l’ús de fons públics durant la crisi generada per la COVID-19. Antifrau insta el Parlament de Catalunya que impulsi la creació d’un mecanisme ad hoc per al seguiment i control de la despesa vinculada a la contingència de la crisi. Aquest mecanisme, segons el document de l’Oficina Antifrau, podria incorporar la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, la Sindicatura de Comptes, l’Autoritat Catalana de la Competència i l’Oficina Antifrau. I, així, aglutinar el coneixement expert de les institucions de control intern i extern. Segons Antifrau, hauria de començar les seves tasques de manera immediata i perllongar-les el temps en què les accions d’administració dels recursos produeixin efectes, més enllà de la finalització de l’estat d’alarma.

Sobre ètica i valors del sector públic, son remarcables les propostes següents:

  • - Crear canals interns segurs per reportar conductes impròpies
  • - Estendre a tot el sector públic referents ètics institucionals, a qui el personal pugui adreçar dilemes, com ja funciona en algun àmbit professional específic, per exemple, el sanitari (Comitè de Bioètica de Catalunya)
  • - També es recomana adequar els estàndards ètics existents a les circumstàncies específiques d’aquesta crisi

Antifrau també fa un seguit de propostes referides a transparència. Proposa, específicament, crear un espai propi de COVID-19 en els portals de transparència del ens públics on es pugui trobar de manera senzilla tota la informació relacionada amb la resposta a aquesta crisi per facilitar el retiment de comptes a la ciutadania i l’escrutini de la societat civil.

Tanmateix, també es fan recomanacions sobre transparència, traçabilitat de la regulació aprovada i motivació de la mateixa. Concretament, es recomana a la Generalitat i als ens locals:

  • - Motivació suficient i adequada de tot el contingut objecte de regulació per evitar dubtes sobre la necessitat de determinades mesures limitadores de drets i llibertats individuals i col·lectius com sobre l’objectivitat o imparcialitat de mesures que afavoreixen o discriminen certs col·lectius.
  • - Publicació dels informes previs emesos per les unitats tècniques responsables de cada àmbit material, pels òrgans o les unitats encarregades de l’assessorament jurídic i la fiscalització econòmica.
  • - Garantir la traçabilitat dels processos decisoris, documentant els processos, les persones que hi han intervingut i els canals emprats.

En el marc de recomanacions immediates també es destina una part important a propostes per vetllar per l’assignació transparent i eficient dels fons públics. Es recorda, entre d’altres aspectes, la necessitat que els criteris d’elegibilitat per ser beneficiaris de fons públics siguin clars, objectius i transparents per evitar sospites d’arbitrarietat.

El document aborda l’àmbit dels recursos humans. I recomana entre d’altres, incorporar a l’espai COVID-19 els plans de contingència aprovats amb la dotació de recursos humans, el sistema de treball establert, el personal nomenat per suplir el personal que hagi causat baixa o per reforçar els serveis públics. En aquest sentit, també es proposa incloure les mesures de prevenció de riscos laborals actives per reduir els contagis i les futures per detectar casos positius.

Finalment, un dels aspectes que contemplen les recomanacions immediates es refereix als òrgans de control intern. Sobre aquests, el document remarca que “la celeritat amb la que cal actuar en aquesta crisi no ha d’anar en detriment del control de l’ús dels fons públics”. I, per això, s’exigeix la necessitat que aquests òrgans de control intern rebin tota la informació sobre la manera de distribuir o gastar els fons públics.

Recomanacions de futur

Les propostes que contempla el document finalitzen amb diverses propostes de futur. Concretament, es fan propostes en cinc àmbits: avaluació de les polítiques públiques, garantir una auditoria externa, desplegar un marc normatiu eficaç per protegir a les persones alteradores, l’enfortiment del control polític sobre la gestió de la crisi i la regulació de l’activitat del lobby.

El document assenyala que “un cop superada la fase més crítica de la crisi sanitària, quan la urgència de les decisions més immediates o estratègiques hagi minvat, l’Oficina Antifrau recomana al Govern de la Generalitat que faci una avaluació exhaustiva, objectiva i imparcial de les polítiques públiques adoptades per gestionar aquesta crisi i que faci públic l’informe dels resultats”. En aquest sentit, també proposa al Parlament de Catalunya que insti a la Sindicatura de Comptes a fer una auditoria específica dels recursos destinats a respondre aquesta crisis.

Sobre els alertadors d’actes o conductes irregulars, es proposa la transposició amb promptitud de la Directiva europea per a la protecció de les persones informants.

Les propostes incorporen la recomanació que el Parlament de Catalunya i les corporacions locals constitueixin una comissió d’estudi específica de la gestió política d’aquesta crisi.

Finalment, les recomanacions es finalitzen amb la reiteració per part d’Antifrau de demanar “el compromís dels grups polítics amb representació parlamentària per impulsar una millora substancial de la regulació de l’activitat dels grups d’interès.

Tot i no ser l’únic pilar del sistema nacional d’integritat que encara presenta greus dèficits , en escenaris tan greus com l’actual, les mancances de la regulació actual amplien les oportunitats per a la materialització d’influències indegudes sobre les decisions públiques. I en escenaris de crisi econòmica i social com les que ja s’estan preveient, reformes com aquesta són importants per fonamentar la confiança ciutadana en la imparcialitat i l’objectivitat de l’actuació pública.”

Recomanacions imminents i futures

“Adoptar aquestes recomanacions constituiria un missatge inequívoc al conjunt de la ciutadania: tota decisió pública pot ser explicada”

El darrer apartat del document, Antifrau el dedica a les conclusions de l’anàlisi realitzat i assevera que la pandèmia global de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional que ha demanat dels governs estatal, autonòmics i locals mesures extraordinàries per frenar l’expansió de la malaltia i garantir la capacitat del sistema sanitari d’oferir una resposta adequada.

En aquest sentit, el document remarca que la situació ha generat un considerable increment de les necessitats de la societat i, per tant, també de les necessitats dels ens públics d’adquirir amb rapidesa els subministraments, serveis i obres necessaris per a respondre-hi adequadament. Sobre aquest extrem Antifrau assegura: “els poders públics estan obligats a actuar sempre d’acord amb l’interès general i, en moments de crisi que demanen actuacions urgents, sovint les previsions jurídiques no son suficients. El risc d’abús s’incrementa.”

En la darrera part de les conclusions del document, es diu que l’Oficina Antifrau de Catalunya és conscient de la complexitat de gestionar aquesta crisi sanitària, econòmica i social; de la dificultat de prendre decisions amb rapidesa, en un context d’incerteses i de greus conseqüències per a la ciutadania. I, s’afegeix que “com a institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic, així com a prevenir l’ús o la destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interès o l'ús de la posició o càrrec públic en benefici privat, l’Oficina Antifrau formula aquestes recomanacions amb el convenciment que adoptar-les constituiria un missatge inequívoc al conjunt de la ciutadania que tota decisió pública pot ser explicada, que cap interès particular ha prevalgut sobre l’interès general.”

Document de recomanacions Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19

Infografia per acompanyar la difusió de les Recomanacions COVID-19

Gràfic Per què la COVID-19 incentiva els riscos en l'exercici de potestats públiques?

Gràfic Recomanacions immediates i Recomanacions futures