9D Dia Internacional contra la Corrupció

Antifrau fa balanç dels primers mesos d’exercici de les competències com a Autoritat Independent per a la Protecció de les Persones Alertadores

Antifrau fa balanç dels primers mesos d’exercici de les competències com a Autoritat Independent per a la Protecció de les Persones Alertadores

9 de desembre de 2023. Coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció, l’Oficina Antifrau de Catalunya fa balanç sobre les noves competències que ha assumit enguany. El 13 de març de 2023 Antifrau de Catalunya es va convertir en la primera Autoritat Independent que va assumir, en l’àmbit estatal, competències per a la protecció de les persones alertadores, després que el Parlament de Catalunya així ho aprovés avançant-se a l’entrada en vigor de la Llei estatal. Una llei estatal que va transposar la Directiva Europea de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió de 2019.

En aquest sentit, Antifrau, entre d’altres competències, ara és l’autoritat de control del compliment de l’obligació de disposar d’un sistema intern d’informació. Una obligació que afecta tant al sector públic com al privat català. L’obligació de disposar d’un Sistema intern d’informació té un abast divers en el sector públic i en el privat.

En el sector privat hi resten obligades les persones físiques o jurídiques que tinguin contractats cinquanta o més treballadors/es. També les que entren dins d’uns determinats àmbits d’aplicació dels actes de la Unió (serveis, productes i mercats financers; prevenció del blanqueig de capital o del finançament del terrorisme; seguretat del transport; protecció del medi ambient) amb independència del nombre de treballadors. Així mateix, són entitats obligades els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

En l’àmbit públic no hi cap exempció. Totes les entitats tenen l’obligació de tenir canal intern, per bé que es permet que determinades entitats puguin compartir, entre sí o amb l’Administració d’adscripció, el Sistema intern d’informació i els recursos per a investigacions i tramitacions.

Els ens obligats han de notificar a l’Oficina el nomenament i el cessament de la persona responsable del sistema intern d’informació; en el cas del cessament, també s’ha d’informar sobre les raons que l’han justificat. El termini per fer aquesta notificació va expirar el passat 1 de desembre. A data de 29 de novembre, l’Oficina Antifrau ha gestionat 1.444 comunicacions. D’una banda 195 entitats del sector públic han inscrit al registre d’Antifrau el nomenament del responsable del sistema intern d’informació, 104 fundacions i associacions també ho han fet, mentre que la resta de comunicacions, 1.145, són d’entitats privades.

Comunicacions de les persones responsables dels sistemes interns d’informació

Comunicacions de les persones responsables dels sistemes interns d’informació

Tot i que s’hagin inscrit més de 1.440 responsables dels sistemes interns d’informació al registre d’Antifrau en poc temps, Antifrau és conscient que queda molta feina per fer, tant en l’àmbit públic com en el privat per a que tots els ens afectats per aquesta obligació l’acompleixin. Per aquest motiu, properament l’Oficina Antifrau de Catalunya endegarà una campanya de difusió d’aquesta mesura per fer efectiva la implantació dels canals interns i el registre dels seus responsables.

D’altra banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya també és l’autoritat responsable del canal extern d’informació a Catalunya. Qualsevol persona pot informar mitjançant aquest canal d’infraccions del Dret de la Unió i/o d’infraccions penals i/o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic en el marc -en els termes de l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer- d’una relació laboral, professional, contractual o d’una relació jurídica d’altre tipus.

Sobre aquest extrem, durant aquest any 2023 fins a 30 de novembre s’han rebut un total de 753 denúncies, un nombre més alt que en el mateix període dels exercicis anteriors. Tot i així, Antifrau va adaptar les seves eines a les noves competències a través de normativa interna el passat mes de setembre. A partir d’aquesta data s’han rebut 144 denúncies, una xifra similar a la registrada en els mesos anteriors, situant-se en una mitjana de 57 denúncies al mes, un nombre semblant a la de la resta de l’any.

Evolució de les denúncies rebudes a 30 de novembre durant els darrers anys

Evolució de les denúncies rebudes a 30 de novembre durant els darrers anys

La distribució de les 144 denúncies rebudes ha estat la següent: inadmissió 34%, reemissió 38% i avaluació prèvia de versemblança 28%.

A més, Antifrau és l’Autoritat Independent de Protecció de les Persones Alertadores. L’Oficina Antifrau presta mesures de suport a les alertadores en relació amb les infraccions en l’àmbit del sector públic autonòmic i local de Catalunya, i també les infraccions en l’àmbit del sector privat quan l’incompliment comunicat se circumscrigui a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma. L’Oficina Antifrau ha gestionat 32 expedients de persones protegides.

Finalment, l’Oficina Antifrau també té competència sancionadora en relació amb la comissió de les infraccions tipificades per la Llei. En aquest sentit, en relació amb les infraccions comeses en l’àmbit del sector públic autonòmic i local de Catalunya i també pel que fa a les infraccions comeses en l’àmbit del sector privat que afectin l’àmbit territorial de Catalunya.